Przepisy prawne


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 lipca 2010 r.w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2011r.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2011r.
Co zrobić z kasą po odczycie? Co z pamięcią?
W rozporządzeniu nie znajdziemy żadnych ograniczeń dotyczących dysponowania kasą po zakończeniu jej użytkowania. Wydaje się, że dla wyjaśnienia przedmiotowego zagadnienia nadal aktualne pozostaje pismo Ministerstwa Finansów z 7 września 1994 r., PP7- 7253/240/94, dopuszczające wyłącznie zwrot kasy za odpłatnością uprawnionemu serwisantowi, importerowi lub producentowi. W piśmie tym czytamy: Podatnik kończący działalność gospodarczą może zwrócić odpłatnie kasy rejestrujące jedynie uprawnionemu producentowi, importerowi lub dystrybutorowi. Przed zakończeniem działalności powinien być dokonany raport okresowy z całego okresu działania kasy w obecności urzędnika skarbowego i serwisanta. Raport ten powinien być przechowywany w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika. Jeżeli zakończenie działalności przedsiębiorstwa państwowego następuje w…