ZMIANA SERWISU POSNET


Warunki zmiany serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego kas rejestrujących POSNET

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. Nr 212, poz. 1338). Zmiana obsługi serwisowej kasy nie wynikająca z naruszenia zasad jego prowadzenia może być dokonana na wniosek podatnika za zgodą producenta (...). O dokonanej zmianie producent zawiadamia właściwy urząd skarbowy w terminie 7 dni od jej dokonania.

2. Użytkownik kasy rejestrującej ma prawo wystąpić do producenta z wnioskiem o zmianę placówki serwisowej w przypadku nie przestrzegania przez serwis [...]


Załączniki